Ο εισηγητής του "Συμφώνου συνεργασίας και αλληλεγγύης" κ. Σιανίδης Δ., Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας

Στην Κατερίνη σήμερα 24.03.2013, ημέρα Kυριακή

Οι συμβαλλόμενες Εθελοντικές Ομάδες, Κινήσεις ενεργών πολιτών, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ενώσεις φυσικών προσώπων, μεμονωμένοι παραγωγοί, που αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος του παρόντος και με βάση τις παρακάτω κοινές διαπιστώσεις:

1ον: Ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, επαυξάνεται χωρίς να διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον κάποια σημάδια ανάκαμψής της.

2ον: Ότι η κρίση έχει επιφέρει δυσβάστακτες και δραματικές συνέπειες στο βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων.

3ον: Ότι οι συνθήκες στην ελληνική αγορά βασικών ειδών διατροφής ούτε άλλαξαν ούτε προσαρμόσθηκαν στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αντίθετα οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών παραμένουν υψηλές και δυσανάλογες με το εισόδημα του μέσου Έλληνα.

4ον: Ότι οι παραγωγοί των βασικών ειδών διατροφής (αγρότες - κτηνοτρόφοι), είτε αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά είτε αδυνατούν να εισπράξουν το τίμημα της πώλησης είτε το εισπράττουν μεν αλλά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τις συνθήκες αυτές, η οικονομική τους θέση εξαρτάται από τους εμπόρους και τους διάφορους μεσάζοντες, αφού αυτοί (οι παραγωγοί) δεν έχουν λόγο στη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων τους.

5ον: Ότι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είτε έχουν διαλυθεί είτε αδυνατούν πλέον να προστατέψουν τα συμφέροντα των παραγωγών - μελών τους.

6ον: Ότι η πρωτογενής παραγωγή και η διατροφή μας στο σύνολό της, επιχειρείται γα ελεγχθεί από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και διεθνή «τrust».

7ον: Ότι η Πολιτεία εκούσια ή ακούσια, αδυνατεί μέχρι σήμερα να παρέμβει νομοθετικά για να θεσπίσει κανόνες που θα προστάτευαν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές υφίστανται τις συνέπειες του τρόπου λειτουργίας μιας «αγοράς», η οποία όχι μόνο δεν αυτορυθμίζεται, όχι μόνο δεν προσαρμόζεται στις παρούσες οικονομικές συνθήκες αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα προς όφελος των κερδοσκόπων και των οικονομικά ισχυρών.

Οι συμβαλλόμενες Ομάδες εκτιμούν ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες, που συνοπτικά αναφέρθηκαν, επιδρούν καθοριστικά στο παρόν και το μέλλον μας. Κοινή διαπίστωση αποτελεί το ότι ο πρωτογενής οικονομικός τομέας της χώρας ολοένα και συρρικνώνεται, προς όφελος των εισαγωγών αλλοδαπών προϊόντων, αφού με τις συνθήκες που επικρατούν, είναι αποθαρρυντική οποιαδήποτε ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1ον: Να παρεμβαίνουν στη διαδικασία της διάθεσης προϊόντων, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, με σκοπό την επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής τιμής διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές σε συνδυασμό με την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας.

2ον: Να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την εξασφάλιση στους καταναλωτές των δύο πιο πάνω παραγόντων: φθηνότερη τιμή πώλησης - καλύτερη ποιότητα.
Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται υλοποιώντας δράσεις που θα ωθούν τους παραγωγούς στην διάθεση των προϊόντων τους απευθείας στους καταναλωτές.

3ον: Να υποβοηθούν με τις δράσεις τους, τους παραγωγούς, δημιουργώντας στους τελευταίους κίνητρα για την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

4ον: Να ωθούν με τις δράσεις τους, τους καταναλωτές στην αγορά ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής, που θα τους παρέχονται σε φθηνή τιμή.

5ον: Να βοηθούν με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, στην πάταξη της κερδοσκοπίας και του φαινομένου των μεσαζόντων, γεγονός που θα τονώσει τον πρωτογενή - παραγωγικό τομέα της χώρας.

6ον: Να διευκολύνουν τη διάθεση - ανταλλαγή καταναλωτικών αγαθών μεταξύ διαφόρων περιοχών της χώρας, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαιότητας.

7ον: Να συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη οποιωνδήποτε άλλων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα κατατείνουν στους παραπάνω σκοπούς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1ον: Ότι όλες οι ενέργειες και οι δράσεις, που αποφασίζονται σήμερα, καθώς και όλες εκείνες που θα αναληφθούν στο μέλλον είτε από κοινού είτε από κάθε Ομάδα χωριστά, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική προσφορά των μελών τους. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ομάδες δεν εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα ούτε οποιοδήποτε ατομικό συμφέρον των μελών τους. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενες Ομάδες δεν επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς και δεν εξυπηρετούν ίδια ή αλλότρια πολιτικά - κομματικά συμφέροντα.

2ον: Κάθε Εθελοντική Ομάδα, Κίνηση, Οργάνωση κλπ., διατηρεί την αυτοτέλεια και την διοικητική της οργάνωση. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, αποσκοπεί μόνο στην μεταξύ τους συνεργασία και στην αλληλέγγυα δράση τους, η οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στην αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και θα βελτιώσει τη θέση των Ελλήνων καταναλωτών.

3ον: Η προσχώρηση και η συνυπογραφή του παρόντος Μνημονίου από άλλες Εθελοντικές Ομάδες, Οργανώσεις, Δήμους κλπ., είναι ελεύθερη υπό το όρο ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του και υπό τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, άσχετους με αυτούς που αναφέρονται στο παρόν και ιδιαίτερα πολιτικούς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Καλούν τους παραγωγούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τους Αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς:

 • Να οργανωθούν κατά περιοχή σε Ομάδες (όσοι εμπορεύονται τα προϊόντα τους μεμονωμένα), για την αποτελεσματικότερη διάθεση των προϊόντων τους.
 • Να διαθέτουν τα προϊόντα τους - με τη βοήθεια των Εθελοντικών Ομάδων - απευθείας στους καταναλωτές, σε προσιτές τιμές, τηρώντας τους νόμους και χωρίς πρόθεση κερδοσκοπίας.
 • Να αντισταθούν στους μεσάζοντες καθώς και σε όλους εκείνους που τους εκμεταλλεύονται οικονομικά.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ

Την πίστη τους στην προσπάθεια αυτή, η οποία πρέπει να αποκτήσει πανελλήνιο χαρακτήρα και να στηριχθεί από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων Ομάδων, υπογράφουν το Σύμφωνο Συνεργασίας ως εξής:

 • Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας
 • Εθελοντές Βόλου ΑΝΩΣΗ
 • Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
 • Πολίτες της Βέροιας
 • ΣΠΑΜΕ τους Μεσάζοντες - Πρωτοβουλία Πολιτών Πετρούπολης
 • Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης
 • Μούσες Πιερίων Κοιν. Σ.Ε.Π.
 • Η «Φιλαδελφία» Κομοτηνής
 • Δίκτυο Αλληλεγγύης για όλους - Χωρίς μεσάζοντες
 • Ομάδα Δράσης και Αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας
 • Ομάδα Αλληλεγγύης Πολιτών Εορδαίας
 • Πρωτοβουλία Πολιτών Πετρούπολης
 • Εθελοντική Ομάδα Δράσης Κεφαλονιάς
 • «Χωρίς Μεσάζοντες» - Σύλλογος Ανέργων και επισφαλώς Εργαζομένων και Ε.ΛΑ.Μ.
 • Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πολιτών Δήμου Νάουσας